Op zoek naar nieuwe voorzitter ANBOS

Tijdens de op 6 juni 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering van ANBOS is een amendement aangenomen, waarin voorgesteld wordt een aparte commissie te benoemen, die op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter. De commissie bestaat uit de kernleden Els van Meenen, Sietske Wieman en een nog nader te selecteren derde kernlid. Vanuit het bestuur nemen Gudrun Has en Marleen Kila plaats in de commissie. Herman van Venetië is als ambtelijk secretaris aan de commissie toegevoegd, zonder stemrecht. De commissie zal op zo kort mogelijke termijn een nieuwe kandidaat voordragen, die in een aparte Algemene Ledenvergadering officieel benoemd kan worden.

Bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering hadden twee kandidaten, te weten Gea de Haan en Kees Hoogendijk zich beiden beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap van ANBOS. Omdat er op voorhand verdeeldheid was onder de leden over beide kandidaten, heeft kernlid Els van Meenen via een tijdig schriftelijk ingediend amendement een tussenoplossing gepresenteerd, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering is behandeld. Op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement heeft het bestuur dit amendement in stemming gebracht bij de leden. Met 84 voorstemmen en 29 tegenstemmen heeft de Algemene Ledenvergadering het amendement aangenomen.

Ter vergadering stelde het bestuur voor de kernleden Els van Meenen en Sietske Wieman te benoemen in de commissie. Zij stemden daar beiden mee in. Daarnaast werden twee bestuursleden afgevaardigd in de commissie, te weten Gudrun Has en Marleen Kila. Over de vijfde kandidaat is afgesproken dat kernleden van ANBOS zich hiervoor met motivatie schriftelijk kunnen aanmelden via het ANBOS secretariaat. De vier reeds geselecteerde commissieleden zullen uiterlijk binnen twee weken uit de inzendingen de vijfde kandidaat selecteren. Daarnaast is de manager Bestuurszaken, Herman van Venetië, gevraagd de commissie als ambtelijk secretaris te ondersteunen. Hij heeft geen stemrecht in de commissie.

De taak van de commissie is een profiel op te stellen voor de nieuwe voorzitter, meerdere kandidaten te werven en uit de ingezonden kandidaten een (of meerdere) geschikte kandidaat te selecteren, die tijdens een nieuwe Algemene Ledenvergadering benoemd kan/kunnen worden. De huidige voorzitter blijft formeel in functie voor de meest noodzakelijke activiteiten totdat de nieuwe voorzitter formeel door de Algemene Ledenvergadering benoemd is.